Abonnementsbetingelser for Diims genfindingssystem


1. Indledning
For en nærmere beskrivelse af Diims genfindingssystem herunder dets muligheder og begrænsninger henvises til beskrivelsen heraf på hjemmesiden www.diims.dk.

2. Aftaleforhold
Disse betingelser gælder for abonnement på Diims genfindingssystem og de yderligere ydelser, der leveres i tilknytning hertil.

3. Indgåelse af abonnementsaftale
Kunden accepterer nærværende abonnementsbetingelser ved at Kunden opretter sig som bruger på Diims’ hjemmeside.

4. Definitioner
Kunden er den person (fysisk eller juridisk), som accepterer abonnementsbetingelserne ved at oprette sig som bruger.

Abonnementsafgiften er et fast beløb for den valgte periode, som Kunden betaler for de valgte ydelser.

5. Priser, afgifter og betalingsbetingelser
For abonnementet og de yderligere ydelser, der udbydes i tilknytning hertil, skal Kunden betale i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, som forefindes på Diims’ hjemmeside. Faktura sendes pr. e-mail.

Fast abonnementsafgift faktureres forud én gang pr. år. Ca. 15 dage inden en abonnementsperiodes udløb vil Diims sende en meddelelse til den af Kunden i sin brugerprofil på Diims’ hjemmeside angivne e-mailadresse. Af meddelelsen vil det fremgå, at abonnement for den kommende periode automatisk vil blive trukket på Kundens kreditkort, med mindre Kunden inden 7 dage via e-mail meddeler Diims, at abonnementet ikke ønskes videreført.

Påløbne ekstra ydelser, som Kunden måtte rekvirere, betales forud ved bestilling.

Ændring af priser og andre vilkår kan ske med 1 måneds varsel, som vil have virkning fremtidige køb.

Hvis Diims ikke længere ønsker at udbyde abonnementet eller en tilknyttet ydelse, kan Diims opsige abonnementsaftalen eller dele af denne med 1 måneds varsel mod refusion af evt. overskydende betaling for perioden efter opsigelsesfristens udløb.

Reklamation over fakturabeløb skal fremsættes inden rimelig tid, dvs. normalt inden betalingsfristens udløb.

På hjemmesiden kan abonnement betales med:
6. Adresseændring
Adresseændring skal meddeles Diims via brugerprofilen på Diims’ hjemmeside inden 14 dage efter, at adressen reelt er ændret. Det er således alene Kundens ansvar at administrere egne personlige oplysninger på brugerprofilen (f.eks. telefonnr., e-mail, adresse), således at Diims har mulighed for at kontakte Kunden.

7. Diims’ immaterielle rettigheder
Diims ejer de immaterielle rettigheder til genfindingssystemet, og Kunden opnår ved betaling af abonnementet alene en tidsbegrænset ret til at anvende de funktioner, der er omfattet af abonnementet.

8. Kundens ansvar
Ophævelse
Diims kan ophæve abonnementsaftalen med omgående virkning, hvis Kunden misligholder abonnementsaftalen i væsentlig grad eller udnytter tjenesterne på en sådan måde, at der opstår problemer for andre abonnenter eller for Diims. Bl.a. følgende anses som værende væsentlig misligholdelse: Lukning
Ved ophævelse fra Diims’ side lukkes abonnementet omgående, dog således at Kunden i andre tilfælde end ved manglende betaling - om muligt – skal adviseres om lukningen, og gives en frist til at udtale sig om årsagen.

9. Fejl eller mangler ved tjenesten
Reklamation
Hvis Kunden mener, at der foreligger fejl eller mangler ved abonnementsydelsen, skal han så snart som muligt meddele Diims dette. Kunden mister sin ret til at gøre mangelen gældende, hvis han ikke giver Diims besked om manglen inden for rimelig tid efter, at han har opdaget eller burde have opdaget den.

Udbedring
Diims skal så snart som muligt, efter at Diims er blevet gjort bekendt med manglen, iværksætte tiltag til at rette manglen.

Erstatning
Diims er over for privatkunder alene ansvarlig for direkte tab, som skyldes mangler ved tjenesten, forudsat at manglen ikke skyldes forhold uden for Diims’ kontrol, og som Diims ikke med rimelighed kunne undgå eller forudse følgerne af. Diims vil bl.a. ikke være ansvarlig for manglende genfinding af et objekt omfattet af et abonnement.

Diims er over for erhvervskunder kun ansvarlig for direkte tab, som skyldes grov uagtsomhed fra Diims’ side. Ved direkte tab forstås nødvendige og dokumenterede merudgifter, som Kunden er påført som følge af manglen.
Diims er hverken over for privat- eller erhvervskunder ansvarlig for indirekte tab som følge af mangler.

Systemets funktionsduelighed
Diims garanterer ikke for – og er ikke ansvarlig for – om et givet objekt omfattet af en abonnementsaftale rent faktisk kan genfindes. Der henvises til beskrivelsen af genfindingssystemet, herunder dets muligheder og begrænsninger på hjemmesiden www.diims.dk.

Support
Kunden har, så længe abonnementet er i kraft, mulighed for at modtage email-support indenfor Diims’ almindelige kontortid.

10. Opsigelse af aftalen
Kunden kan opsige abonnementsaftalen med virkning fra faktureringsperiodens udløb, medmindre andet fremgår af særlig aftale. Diims lukker ved opsigelse normalt kundens opkobling samme dag, som faktureringsperioden udløber. Kunden har pligt til at betale alle påløbne omkostninger indtil abonnementsaftalens ophør. Opsigelse af abonnementsaftalen skal ske skriftligt.

11. Dataudveksling
Kunden er bekendt med og accepterer, at Diims lagrer data til ”statistiske formål”. Kunden er bekendt med, at det objekt, der er omfattet af abonnementet, elektronisk kommunikerer med bl.a. andre objekter og giver elektroniske oplysninger til Diims’ server mht., hvor objektet fysisk har befundet sig på forskellige tidspunkter.

Ved funktionen meld savnet af objekt er kunden bekendt med muligheden for at lade forsikringsselskab se positioner og data over det savnede objekt, og accepterer dette ved aktivering af funktionen. I tilfælde hvor Diims enhed er udleveret af forsikringsselskab kan der fra forsikringsselskabets side stilles krav om aktivering af funktionen.

I det omfang Kunden overlader objektet, der er omfattet af abonnementet, til andre, påhviler det Kunden at orientere den pågældende om det i afsnit 1 & 2 i pkt. 11 anførte.

Kunden accepterer ligeledes ved tegning af abonnement, at Diims kan sende ”servicemeddelelser” til den e-mailadresse, Kunden har angivet i sin brugerprofil på Diims’ hjemmeside.

Kunden er endvidere bekendt med, at Diims udfører regelmæssig funktionskontrol og opdatering af systemet og i den forbindelse indhenter/udveksler fysiske positioner på opkoblet udstyr. Endvidere erklærer kunden sig indforstået med, at Diims systemet medfører, at der indhentes og kommunikeres data som bearbejdes, lagres, samt at der benyttes positionsdata og bevægelsesmønstre, som Diims er berettiget til at videreformidle (i anonymiseret form, f.eks. til statistiske formål), når disse data ikke strider med persondataloven, som f.eks. følsomme oplysninger og oplysninger om andre rent private forhold. Alle data gemmes på Diims serveren i maksimum 12 måneder.

12. Fortrydelsesret
Hvis kunden er forbruger og abonnementet er bestilt online hos Diims har kunden 14 dages fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesfristen regnes fra den dag abonnementet er tegnet. Fortrydelsesretten kan gøres gældende ved at skrive til Diims på adressen Rebild Skovhusevej 17, 9520 Skørping eller ved brug af mailadresssen support@diims.dk således at underretning om udnyttelse af fortrydelsesretten skal afsendes indenfor fristen.

13. Tvistigheder
Tvistigheder mellem Diims og Kunden skal søges løst i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan enhver af parterne indbringe tvistigheden for de ordinære danske domstole til afgørelse.


Diims Powered by Commotive A/S
Rebild Skovhusevej 17
9520 Skørping
CVR: 29848440
support@diims.dk

Javascript er deaktiveret i din browser! Derfor vil store dele af denne side ikke virke.
Aktiver Javascript eller prøv i en anden browser